Jaunajā gadā nobeidzamie vecā gada darbi

Sākot 2014.gadu un vēlot visiem biedrības līdzjutējiem daudz ideju un pacietības to īstenošanā, jāatceras, ka mums vēl ir kāda nepabeigta lieta no aizgājuša gada. Proti, projekts, kurā piedalāmies kā partneris Latvijas Platformai attīstības sadarbībai.  Projekta nosaukums – “Nevalstisko organizāciju stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai”* .

Vēl atlikušas dažas mācību dienas, kā arī projekta ietvaros notiek darbs pie interesantas datu bāzes izstrādes. Datu bāzē ir informācija par biedriem, to projektiem, ekspertiem, kā arī biedriem noderīgi resursi jeb LAPAS kopējās zināšanas. Daļa satura ir visiem pieejama, daļa tikai biedriem. Datu bāze ļauj ne tikai vienkopus apkopot, bet arī analizēt un izplatīt informāciju par attīstības sadarbības aktivitātēm atvieglotā veidā. Tās vispārējais mērķis ir efektīva nevalstisko organizāciju interešu pārstāvniecība attīstības sadarbības politikā kā aktīviem attīstības sadarbības partneriem projektu izstrādē un īstenošanā, piesaistot Eiropas Savienības un citu ārvalstu finansētāju līdzekļus.

*Projekta līguma numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/048

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.